1. כללי

1.1. אתר אינטרנט זה www.cafetov.org.il (להלן: "האתר"), הינו אתר בבעלות עמותת שכולו טוב ע.ר. 580440055 המתמחה בשיקום והכשרה לאנשים עם חסמים תעסוקתיים (להלן: "שכולו טוב") ומופעל על ידי רשת "קפה טוב", רשת בתי קפה חברתיים.

1.2. האתר משמש, בין היתר, לביצוע הזמנות משלוחים של מגשי אירוח לאירועים עסקיים או פרטיים.

1.3. כל שימוש באתר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, כל שימוש במידע המוצג באתר ו/או במקורות מידע אחרים המקושרים לאתר, וכן מסירת כל מידע שהוא, קבלת הצעות ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים כלשהם באמצעות האתר (להלן: "השימוש באתר"), הינו בכפוף לתנאים המפורטים להלן.

1.4. שכולו טוב רשאית, מעת לעת, ושומרת לעצמה את הזכות, להתאים, לשנות, להגביל, להפסיק, או להחליף את האתר ו/או תנאי שימוש אלו, בכל רגע נתון. באחריותך לעיין בתנאי שימוש אלו על בסיס קבוע כדי להתעדכן בכל התאמה, הגבלה, שינוי או החלפה שיבוצעו בהם.

1.5. מטעמי נוחות תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר בלבד, אולם הוא מתייחס לשני המינים.

1.6. האמור בתנאי שימוש אלו בא להוסיף על מדיניות הפרטיות של האתר.

2. השימוש באתר

2.1. תנאי שימוש אלה מהווים הסכם בינך לבין שכולו טוב.

2.2. בטרם עשיית שימוש, מכל מין וסוג שהוא באתר, עלייך לקרוא תקנון זה ולהסכים לתנאיו. במידה ואינך מקבל תנאי (אחד או יותר) מתנאיו, הינך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר זה.

2.3. עצם ביצוע פעולה באתר מהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצדך כי קראת הוראות תקנון זה, וכי והסכמת להן.

2.4. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות, באפליקציות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.

2.5. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, המאפשר העתקה, באופן מלא או חלקי, של מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

2.6. כל שימוש באתר, בתכניו ו/או בשירותיו בניגוד להוראות אלה מהווה הפרה של תנאי השימוש, שכולו טוב שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא שכולו טוב רשאית למנוע ממשתמש שהפר תנאי מתנאי השימוש לבצע התקשרות עמה באמצעות חסימת גישה לאתר. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד חוקי העומד לרשות קפה טוב ו/או שכולו טוב בגין הפרת תנאי ו/או הוראה כלשהיא מתנאי שימוש אלה. שכולו טוב שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או כל פעולה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו. 2.7. שכולו טוב שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפו וזמינותו, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או קפה טוב ו/או שכולו טוב בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם. ​

3. המוצרים המוצגים באתר ומחיריהם; כשרות

3.1. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצרים כפי שנראים בתמונה לבין המוצרים בפועל. ככל שנפלה טעות כלשהי כגון בתיאור הפריט או במחירו, הדבר לא יחייב את שכולו טוב.

3.2. שכולו טוב ו/או קפה טוב מוכרת את מוצריה ללקוחות פרטיים וללקוחות עסקיים אשר אין בכוונתם למכרם במכירה חוזרת ללקוחות. לפיכך, שכולו טוב תהא רשאית לסרב לבצע הזמנה אם, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, היא תהיה סבורה כי המוצרים נשוא ההזמנה מיועדים למכירה חוזרת ללקוחות.

3.3. המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים בסניפי קפה טוב. שכולו טוב אינה מתחייבת להחזיק בכל עת מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.

3.4. כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בש"ח (שקלים חדשים).

3.5. שכולו טוב רשאית לעדכן ולשנות את המחירים ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר למשתמש בעת השלמת הליך הזמנה.

3.6. שכולו טוב רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. שכולו טוב תהא רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת.

3.7. כל המוצרים המוצגים באתר מיוצרים באחד הסניפים של קפה טוב. הינם בעלי כשרות רבנות מקומית בהתאם לסניף ממנו נשלחת ההזמנה.

4. איסוף עצמי; אזורי משלוח, עלויות משלוח ומועדי אספקה

4.1. הזמנות שיבוצעו באתר ישלחו תוך שני ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה. יום עסקים לצרכי תקנון זה : ימים א'-ה' עד 14:00. קרי הזמנות שיבוצעו לאחר השעה 14:00 יסופקו ביום השלישי ממועד ביצוע ההזמנה.

4.2. איסוף עצמי יתאפשר תוך שני ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה מאחד מסניפי קפה טוב כמפורט ברשימת הסניפים באתר (בהתאם לבחירת הלקוח).

4.3. דמי המשלוח יחושבו לפי מרחק מסניף קפה טוב ממנו נשלחת ההזמנה לכתובת המסירה שציין הלקוח בעת הזמנתו בהתאם לפי חישוב של כ-9 ₪ לק"מ.

4.4. דמי המשלוח כפי שחושבו על ידי שכולו טוב יתווספו למחיר עם ביצוע ההזמנה באתר.

4.5. המוצרים שהוזמנו יימסרו ללקוח לכתובת אותה ציין הלקוח בעת הזמנתו. הלקוח יהיה אחראי לכך שבכתובת המסירה שצוינה בהליך ההזמנה יהיה אדם שיוכל לקבל את המשלוח.

4.6. שכולו טוב אינה אחראית על עיכובים של חברת השילוח ובכל מקרה לא תהא אחראית לאיחור בביצוע אספקת המשלוח בנסיבות העולות כדי כוח עליון ו/או בנסיבות אחרות שאינן בשליטתה כגון: סגר כללי, שביתות ו/או תקלות, לרבות אך לא רק תקלות במערכת המחשב ו/או הטלפון ו/או שירות הדוא"ל. אני משאירה את זה לעתיד .

5. מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקאות

5.1. מדיניות החזרת המוצרים וביטול עסקאות תעשה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו.

5.2. הלקוח רשאי לבטל עסקה שבוצעה עד 24 שעות לאחר ביצועה באתר, במקרה כאמור יזוכה הלקוח זיכוי מלא. ככל והלקוח יבטל עסקה בתקופה שבין 24 שעות ל-36 שעות ממועד ביצועה באתר יחוייב הלקוח ב-70% ממחיר ההזמנה בתוספת דמי המשלוח. לאחר 36 שעות ממועד ביצוע ההזמנה לא ניתן לבטל הזמנה שבוצעה.

5.3. יודגש בזאת כי על פי חוק לא ניתן להחזיר מוצרי מזון לאחר שהתקבלו אצל הלקוח.

5.4. במקרה של קבלת מוצר פגום ו/או מקולקל ו/או פג תוקף על הלקוח להודיע על כך למוקד שירות הלקוחות תוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ החלפה/החזרה, לפי העניין, של המוצרים ו/או את החיוב/זיכוי כספי של הלקוח, לפי העניין.

6. סודיות, פרטיות ומסירת מידע אישי; דיוור ישיר

6.1. הינך מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים לשמור בסודיות את שם המשתמש והסיסמה שייבחרו על ידך ולא לאפשר לאף גורם אחר לעשות בהם שימוש ללא אישורה מראש ובכתב של שכולו טוב. הינך מתחייב לשאת בכל נזק שייגרם כתוצאה מהשימוש בשם המשתמש ו/או בסיסמה כאמור על ידי גורם בלתי מורשה.

6.2. לרישום לקבלת מידע נוסף על ידי השארת פרטים באתר הנך מתחייב להשאיר אך ורק פרטים אישיים שלך כשהם מלאים ונכונים.

6.3. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להיחשף להליכים משפטיים. שכולו טוב שומרת על זכותה לבטל הזמנה בכל מקרה של מסירת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

6.4. שכולו טוב עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על סודיות המידע האישי שלך. לשם כך שכולו טוב משתמשת באמצעי אבטחת מידע סבירים התואמים את הנהוג בעולם האינטרנט, בכפוף לדין. יחד עם זאת, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד שכולו טוב נוקטת באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהיה אחראית לנזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור.

6.5. הנך מצהיר ומסכים לכך כי מסירת פרטייך האישיים באתר נעשית על-פי רצונך וכי מילוי הפרטים שלך מעיד על הסכמתך למסירתם, וכי כל מידע אשר יימסר על ידך באמצעות האתר נמסר מרצונך המלא והחופשי וכי עצם הקלדת הנתונים על ידך, מהווה הסכמה מצידך להתיר לשכולו טוב ו/או למי מטעמה להשתמש במידע שנמסר על ידך, בכפוף לכל דין, לרבות קבלת דברי דואר ודוא"ל ובין בכל דרך אחרת, הכוללים, בין היתר, מידע הנוגע לשכולו טוב ו/או על מנת ליידע ולהציע לך על ידי שכולו טוב ו/או קפה טוב ובין אם מצד ג' כלשהו עמו תשתף שכולו טוב פעולה בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, מוצרים ו/או שירותים אשר לדעת שכולו טוב ו/או קפה טוב עשויים לעניין אותך. במידה והלקוח אינו מעוניין בדיוור כאמור הינו רשאי להודיע על כך לשכולו טוב בכל עת. כמו כן, הלקוח מאשר ומסכים בזאת, כי שכולו טוב ו/או קפה טוב תהיה רשאית לעשות במידע הנמסר על ידו עיבודים סטטיסטיים ו/או עיבודים שונים לשם שינוי ושיפור האתר ותכניו, כל זאת בכפוף לתנאי שימוש אלה.

6.6. הנתונים שהלקוח ימסור יישמרו במאגר המידע של שכולו טוב. מובהר בזאת ללקוח כי אינו חייב על פי חוק למסור את המידע, אבל בלעדי מסירת המידע שכולו טוב לא תוכל לטפל בפניותו.

6.7. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן אבטחת מידע המחמיר ביותר PCI DSS Level ופרטי האשראי לא נרשמים במחשבי שכולו טוב ו/או בידיה.

6.8. שכולו טוב תהא רשאית לעשות שימוש ב-"עוגיות" Cookies (קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים, על ידי האתר, על הכונן הקשיח של המחשב של המשתמש באמצעות הדפדפן) או טכנולוגיות דומות – לצורך בין היתר, תפעולו השוטף והתקין, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפות האישיות של הלקוחות, לצורכי אבטחת מידע, שיפור חווית משתמש, לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולמנוע מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

7. הגבלת אחריות

7.1. השימוש באתר ובמידע שבו הינו על אחריות המשתמש בלבד.

7.2. שכולו טוב לא תהיה אחראית בקשר לבעיות שייגרמו כתוצאה משימוש באתר, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר כתוצאה משימוש באתר ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באתר ו/או לאיכות או מהירות השימוש באתר.

7.3. שכולו טוב אינה אחראית לכל נזק, הפסד או הוצאה, ישירים, עקיפים, משניים, מיוחדים ו/או תוצאתיים, שייגרמו כתוצאה מהסתמכות על המידע המוצג באתר זה ו/או כתוצאה מכל שימוש) לרבות נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מוירוסים כלשהם (ו/או אי היכולת להשתמש באתר ו/או כל התנהגות פוגעת ו/או בלתי חוקית של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם.

7.4. תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים, למרות ששכולו טוב עושה כל שביכולתה לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר. שכולו טוב ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לנזק שעלול להיגרם עקב קיום שיבושים אלה.

7.5. עיצוב או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר לרבות כל תמונה או איור או הדמיה של מוצרים הכלולים באתר הינם לצרכי הדמיה והמחשה בלבד, למעט אם נאמר מפורשות אחרת. יודגש כי תכולת מגשי המוצרים, רכיבי המוצרים ו/או מגשי האירוח המוצגים באתר ו/או אריזות המוצרים בפועל עשויים להיות שונים מהמוצג באתר והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד שכולו טוב ו/או מי מטעמה בשל כך

7.6. באתר עשויים להופיע קישורים לאתרים אחרים, ישראלים או זרים. שכולו טוב לא תישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים ולכל מידע המתפרסם בהם. הימצאות הקישור באתר אינה מהווה המלצה לבקר בו וביקור בו על-ידי הלקוח יהא על פי שיקול דעתו העצמאי. למען הסר ספק, שכולו טוב לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם ללקוח כתוצאה מהסתמכות על תוכן המידע המופיע באותם קישורים.

8. קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות כל תוכן הכלול בו הינן של שכולו טוב בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לשכולו טוב להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, באמצעות צד שלישי, או בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוני, מכאני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה וכיוצא בזה, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש משכולו טוב או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה, ככל שניתנה.

9. שירות לקוחות

בכל שאלה ו/או בירור הנוגעים להפעלת האתר ולפעילותו, ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של "קפה טוב" אשר זמין בימים א - ה מהשעה: 9:00 עד השעה: 16:00 בטלפון:
072-3937738 טלפון המופיע באתר בצור קשר או בדוא"ל [email protected]

10. דין וסמכות שיפוט

על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וכל תובענה בעניין תנאי שימוש אלה תידון אך ורק בבתי המשפט בישראל.